Gi?i thi?u

This high-tech company was established by Dr. Trung Q. Duong and Dr. Nguyen-Son Vo and originated from the Newton Fund Institutional Link research grant ID 172719890 between Queen’s University in Belfast, UK and Duy Tan University, Vietnam, which is a world-class technology centre focused on cutting edge commercial research projects.
Chúng tôi là các k? s?, chuyên gia và nhà nghiên c?u làm vi?c trong nhiê?u l?nh v?c vê? khoa h?c máy tính, công ngh? thông tin và truy?n thông, công ngh? sinh h?c và môi tr??ng, và nông nghi?p.
Chúng tôi mong mu?n thi?t l?p m?t công ty v?i môi tr??ng nghiên c?u ?a da?ng va? chuyên sâu d?a trên s?? h??p ta?c ch??t che? t?? các tr??ng ??i h?c/vi?n nghiên c?u, doanh nghi?p/t?p ?oàn uy tín trong và ngoài n??c. Chu?ng tôi mong muô?n s? h?p tác ?a ngành trong nhiê?u li?nh v??c nghiên c?u, chuy?n giao ki?n th?c và công ngh?, s?n xu?t và ?ng d?ng, và ?ào t?o.
Chúng tôi trân tro?ng cha?o ?o?n ngu?n ??u t?, s?? h?p tác và tài tr? trong n???c va? qu?c t? (hiê?n ta?i là t? V??ng qu?c Anh) ?? thúc ??y nghiên c?u gia?i pha?p va? s?n ph?m ??ng du?ng; k?t n?i các chuyên gia ??ng c?p th? gi?i v?i nh?ng chuyên gia va? nha? nghiên c??u ? Vi?t Nam ?? nghiên c?u gi?i pháp chung t?t nh?t. Mu?c ?i?ch cu?a chu?ng tôi la? giu?p cho s?? phát tri?n nghiên c?u khoa h?c và công nghê? c?a Vi?t Nam.
Cho phe?p chu?ng tôi trân tr?ng gi?i thi?u ??i ng? c?a công ty:

Founders

Dr. Nguyen-Son Vo
?a?i ho?c Duy Tân, Viê?t Nam

Management Team

Mr. Lam Van Viet
Giám ??c ?i?u Hành (CEO)

Engineers

  • Mr. Truong Quang Phuc

  • Dr. Tan Le

  • Mr. Liem Nguyen

  • Ms. Tram Vo

  • Mr. Phuong Dang

  • Mr. Nhat Tran

  • Mr. Phung Bui

  • Mr. Hieu Nguyen

  • Dr. Loi Nguyen

  • Mr. Khoi Nguyen