CHÀO M?NG ??N V?I CÔNG TY GI?I PHÁP CÔNG NGH? BTS

CHÀO M?NG ??N V?I CÔNG TY GI?I PHÁP CÔNG NGH? BTS
Trong th?i ??i công ngh? toàn c?u v?i
n?n công nghi?p th? h? th? t? (Industry 4.0), n?n công
ngh? và truy?n thông tin trong t??ng lai s? ph?i h? tr? l??ng d? li?u
kh?ng l? cho m?t s? l??ng l?n thi?t b?, v?i m?c tiêu th? n?ng l??ng th?p nh?ng
??ng th?i ?áp ?ng ??y ?? các d?ch v? ch?t l??ng cao. ?i?u này ???c th? hi?n b?ng cách
tích h?p các công ngh? tiên ti?n (k? thu?t t?i ?u, trí tu? nhân t?o, v.v) cho m?ng v?n v?t k?t n?i,
Internet-of-thing (IoT), k?t h?p v?i các h? th?ng truy?n thông không dây hi?n ??i, 5G và h?n n?a.
T? các yêu c?u trên, chúng tôi ?? xu?t mô hình công ngh? hi?n ??i ?áp ?ng yêu c?u và thách
th?c toàn c?u Công nghi?p – Nông nghi?p – T?i ?u (IAO). Các k? thu?t t?i ?u, trí tu? nhân
t?o và công ngh? hi?n ??i trong Industry 4.0 s? ???c ?ng d?ng cho s? phát tri?n c?a
Vi?t Nam và th? gi?i trong t??ng lai: Th? gi?i thông minh, Thành ph? thông
minh, Giám sát bi?n ??i khí h?u, C?nh báo và khôi ph?c thiên tai,
Nông nghi?p thông minh, Công nghi?p thông minh, Qu?n
lý và giám sát môi tr??ng, Nhà thông minh, ...

Chúng tôi t?p trung vào các công ngh? hi?n ??i nh?m ?áp ?ng các yêu c?u c?a th? gi?i t??ng lai

QU?N LÝ TÀI NGUYÊN M?NG TRUY?N THÔNG TIN

B?O M?T TRONG TRUY?N THÔNG TIN

Tìm ki?m ?? có thêm thông tin.

Tìm ki?m ?? có thêm thông tin.

Tìm ki?m ?? có thêm thông tin.

Tìm ki?m ?? có thêm thông tin.

Tìm ki?m ?? có thêm thông tin.

Tìm ki?m ?? có thêm thông tin.

Tìm ki?m ?? có thêm thông tin.

Tìm ki?m ?? có thêm thông tin.

T? CH?C S? KI?N KHOA H?C

Tìm ki?m ?? có thêm thông tin.

Tìm ki?m ?? có thêm thông tin.

Tìm ki?m ?? có thêm thông tin.

Tìm ki?m ?? có thêm thông tin.

KHÓA H?C V? KHOA H?C CÔNG NGH?

Tìm ki?m ?? có thêm thông tin.

Tìm ki?m ?? có thêm thông tin.

Tìm ki?m ?? có thêm thông tin.

Tìm ki?m ?? có thêm thông tin.

Gi?i pháp công ngh? t?i ?u cho t??ng lai

Hãy h?p tác v?i chúng tôi và b?t ??u s? nghi?p mong mu?n c?a b?n. Chúng tôi ??m b?o r?ng m?i v?n ?? c?a khách hàng ??u ???c ??i ng? chuyên gia c?a công ty nghiên c?u k? càng và ??a ra gi?i pháp hi?u qu? nh?t ?áp ?ng các yêu c?u công ngh? cao hi?n nay. Chúng tôi luôn trân tr?ng tìm ki?m ngu?n tài tr? ??u t? trong và ngoài n??c ?? thúc ??y h?p tác qu?c t?, k?t n?i các chuyên gia và nhà nghiên c?u ??ng c?p th? gi?i cho s? nghi?p phát tri?n n?n công nghi?p - nông nghi?p Vi?t Nam, tìm ra các s?n ph?m m?i, gi?i pháp m?i và ??y m?nh nghiên c?u khoa h?c c?a Vi?t Nam. ??i v?i m?i v?n ?? và yêu c?u phát tri?n m?t th? gi?i thông minh (Smart X), nông nghi?p thông minh, công nghi?p thông minh, qu?n lý môi tr??ng, v.v., ??i ng? nghiên c?u chúng tôi s? làm vi?c trao ??i v?i khách hàng th??ng xuyên ?? ??a ra nh?ng gi?i pháp t?i ?u phù h?p nh?t v?i yêu c?u. ?? b?t ??u, ??ng ng?n ng?i liên h? v?i chúng tôi ngay bây gi? ?? nh?n ???c t? v?n mi?n phí. Trân tr?ng!

Gi? làm vi?c

Th? hai - Th? sáu: 8:00 - 18:00
Th? b?y: 8:00 - 14:00
Ngh? vào ch? nh?t và các ngày l?

V?n phòng

24 DN9, KDC An S??ng, Ph??ng Tân H?ng Thuâ?n, Qu?n 12, TP H? Chí Minh, 700000, Vi?t Nam

Liên h?: +84 909008001 (Mr. Vi?t)
Email 1: viet.lamvan@gmail.com
Liên h? k? thu?t: +84 947229599 (Mr. Long)
Email 2: dinhlonghcmut@gmail.com

viTiếng Việt
en_USEnglish viTiếng Việt