Lĩnh vực hoạt động

Mạng di động 5G

Bảo mật

Kết nối vạn vật (IoT)

Thế giới thông minh

Môi trường xanh